Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Havo Administraties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (inclusief aanvullende en vervolgopdrachten) aan, overeenkomsten of andere rechtsbetrekkingen met Havo Administraties, te Waspik (“Havo”), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63452529.

De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Havo is gerechtigd de opdracht door of met de hulp van een of meer anderen te doen uitvoeren en daarbij gerechtigd eventueel toepasselijke voorwaarden (mede) voor en namens de wederpartij te aanvaarden. Havo is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van derden.

Indien in verband met (de uitvoering van) een opdracht zich een gebeurtenis voordoet die kan leiden tot enige aansprakelijkheid van Havo jegens de wederpartij, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het eventuele bedrag dat onder de door Havo afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. De (standaard) door Havo afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voorziet in een verzekerd bedrag van EUR  500.000 per aanspraak met een maximum van EUR 500.000 per jaar.

De wederpartij vrijwaart Havo voor eventuele aansprakelijkheid in verband met (de uitvoering van) een opdracht jegens derden en eventueel bijkomende kosten, uit welke hoofde dan ook.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen vorderingen tot schadevergoeding in ieder geval na twaalf maanden waarop de wederpartij zich bewust van de schade en van Havo als aansprakelijke partij is dan wel behoort te zijn.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden ingeroepen door Havo en iedere (rechts)persoon verbonden aan Havo dan wel betrokken bij (de uitvoering van) een opdracht.

Tenzij anders bepaald dienen facturen door de wederpartij zonder enige inhouding, korting of verrekening, binnen veertien dagen te worden voldaan. Indien de wederpartij na aanmaning in gebreke blijft met betaling van enig aan Havo verschuldigd bedrag, is Havo gerechtigd, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Havo behoudt zich het recht voor, ook nadat betaling heeft plaatsgevonden, de (verdere) uitvoering van de opdracht te staken dan wel daaraan nadere voorwaarden te verbinden. Ingeval van niet-betaling maakt Havo aanspraak op volledige vergoeding van alle ter incasso gemaakte kosten.

Op de rechtsverhouding tussen Havo en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen. Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbank Breda, onverminderd het recht van Havo eventuele geschillen aan de (anderszins) bevoegde rechter voor te leggen.

Mei 2018

Advertentie
%d bloggers liken dit: